‹link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" /›

Problém tretích molárov - Články - BETHYS s.r.o.

Bethys s.r.o.
Nájdi
MUDr. Alžbeta Piteková, Železničiarska 1, 969 01 B. Štiavnica, tel.: 045 - 692 10 99, mobil: 0904 100 687
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Problém tretích molárov

Publikoval MUDr. Lucia Piteková, PhD. v Články · 25/4/2008 20:57:28

SÚHRN
Tretie moláre (zuby múdrosti) predstavujú zuby s nízkou funkčnou hodnotou a relatívne vysokým percentom ochorení asociovaných s bolesťou. Hodnota tretích molárov ako súčasť dentície moderného človeka je pochybná. Našim cieľom je posúdiť vývoj, morbiditu a komplikácie s nimi súvisiace.
K ľ ú č o v é s l o v á : evolúcia, tretie moláre


ÚVOD
Tretie moláre sú častým zdrojom bolestí a príčinou okoločeľustných zápalov. Tieto zuby môžu spôsobovať komplikácie u pacientov, ktorí si ich nedali extrahovať a práve tretie moláre môžu spôsobiť vážnu traumu u pacientov, ktorí si ich dali extrahovať.Aj keď v stomatológii v poslednom storočí dochádza k značnej redukcii v zubných ochoreniach a stratách zubov, problémy súvisiace s tretími molármi pretrvávajú naďalej.

EVOLÚCIA TRETÍCH MOLÁROV
Evolúcia je problematika s rôznymi teóriami, ktoré sa znovu prehodnocujú na základe nových genetických objavov (1). Najviac akceptovaná a najviac interpretovaná teória tvrdí, že tretie moláre sa vyvinuli u ľudských predkov pred takmer 100 mil. rokmi (2). Ľudskí predkovia konfrontovali svoje prostredie hlavne so svojimi hlavami a využitie predných končatín bolo minimálne pre akékoľvek iné schopnosti prežitia ako je behanie. Pozícia hlavy na chrbtici rotovala dozadu, umiestňujúc ich čeľuste a zuby dopredu ako primárnu pozíciu na prežitie. Zuby boli životne dôležitým nástrojom používaným hlavne na lovenie a jedenie surovej potravy, bojovanie s nepriateľom, zbieranie a manipulovanie s jedlom. Evolúcia viac uprednostňovala vývoj veľkých tretích molárov s výraznými žuvacími plôškami, ktoré umožňovali dostatočnú veľkosť čeľustí a tým výhodu jedinca k prežitiu. Schopnosť prežiť v závislosti od zubov sa znížila pred niekoľkými miliónmi rokov, keď homidi dosiahli vzpriamené postavenie (3). Predné končatiny sa sformovali do ramien a rúk, ktoré pomáhali pri dôležitých schopnostiach ako lovenie, bojovanie a zbieranie, úlohách predtým vykonávaných hlavne zubami. Vyššia nervová sústava sa vyvíjala niekoľko posledných mil. rokov, a tak viedla k vytvoreniu ručných obranných a útočných nástrojov, ktoré výrazne redukovali použitie zubov ako nástrojov na prežitie. Objavenie ohňa viedlo k vareniu a zmäkčovaniu potravy, a tým zabezpečujúc prežitie dokonca aj u jedincov so stratami niekoľkých alebo všetkých zubov. Ako výsledok týchto dramatických biologických a kultúrnych zmien počas rokov, ľudia znížili závislosť na všetkých druhoch zubov, hlavne tretích molároch. Vývoj tretích molárov vo väčších čeľustiach ľudských predkov má veľký prínos ako súčasť dentície pred miliónmi rokov. U moderného človeka tretí molár prispieva málo k žuvacej schopnosti dentície. Ako sa postupom času veľkosť čeľustí rutinných chirurgických extrakcií tretích molárov veria, že včasné odstránenie tretích molárov zabráni potencionálnej patologickej degenerácii a ochoreniam týchto zubov neskôr v živote, odporcovia tvrdia, že riziko patologickej degenerácie a ochorení je nižšie v porovnaní s rizikom pri chirurgickom výkone. Je veľmi ťažké zjednotiť problematiku tretích molárov, ktorá aj stomatológov rozdeľuje na dva tábory. Kým časť stomatológov je proti rutinným extrakciám asymptomatických tretích molárov (17), na druhej strane existujú štúdie , ktoré dokazujú zvýšené riziká extrakcií tretích molárov v neskoršom veku. Medzi najčastejšie patria periodontálne defekty na distálnej plôške druhého molára, nižšia regeneračná schopnosť a horšie hojenie rán (18, 19).

ZÁVER
Lekári aj pacienti sú oboznámení s problémami a ťažkosťami, ktoré môžu zuby múdrosti spôsobiť. Ak sa lekári rozhodnú extrahovať tretie moláre skôr ako sa rozvinie potencionálne ochorenie, čelia pacienti určitému stupňu psychologickej a fyzickej traumy z chirurgického výkonu vykonaného v mladom veku. Ak je rozhodnutie zuby múdrosti ponechať, pacienti čelia neurčitosti ochorenia a pravdepodobnosti, že ak bude extrakcia nutná, môže byť sťažená vyšším rizikom postoperačných ťažkostí. Ani možnosť voľby neponúka pacientovi istotu želaného výsledku.


MUDr. Lucia Piteková
MUDr. Daniela Novotňáková, PhD.
Prof. MUDr. Ivan Satko, DrSc.
Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie FNsP a LF UK, Ružinov, Bratislava
Prednosta: prof. MUDr. Ivan Satko, DrSc.
Lucia Piteková, Daniela Novotňáková, Ivan Satko. Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. Roč. 18, č. 4 (2008), s. 5-6

LITERATÚRA
1. Gilbert SF a kol. Resynthesizing evolutionary and developmental biology. Dev Biol 1996, 173, 357-72.
2. Kraus BS. The basis of human evolution. New York: Harper&Row: 208-15.
3. Kraus BS a kol.A study of the masticatory system: Dental anatomy and occlusion. Baltimore: Williams&Wilkins, 1969, 278-93.
4. Garn SN a kol.Third molar polymorphism and its signifi cance to dental genetics. J Dent Res 1963, 42:1344-63.
5. Butler PM. The evolution of and tooth function in primates shape. New York: Cambridge University Press, 2000, 201-11.
6. Anderson BL a kol. Evolutionary dental changes. Am J Phys Antrophol, 1975, 43, 95-102.
7. Nanda RS. Agenesis of third molar in man. Am J Orthod, 1954, 40, 698-706.
8. Sands T. a kol.Third molar surgery. Oral Health 1993, 83, 21-2.
9. Garn SM. Culture and the directiuon of human evolution.Detroid:Wayane State Univ Press, 1964, 13-8.
10. Tompkins RL. Human population variability in relative dental development. Am J Phys Anthropol 1996, 99, 79-102.
11. Kerr NW.Dental pain and suffering prior to the advent of modern dentistry. Br Dent J 1998, 184, 397-9.
12. Hoyme LE a kol. Ecology of dental disease. Am J Phys Anthropol 1976, 45, 673-85.
13. Pietrusewsky M a kol. An assessment of health and disease in the prehistoric inhabitants of the Mariana Islands. Am J Phys Antroph 1997, 104, 315-42.
14. Kerr NW.The prevalence and natural history of periodontal disease in Britain. Br Dent Jour 1998, 185, 527-35.
15. Moore WJ a kol.The distribution of dental caries.Caries Res 1973, 139-53.
16. Corbett ME a kol. The distribution of dental caries. Caries Res 1976, 10, 401-14.
17. Hicks EP.Third molar management.J Oral Maxillofac Surg,1999, 57, 831-3.
18. Kugelberg CF.Periodontal healing two and four years after impacted lower third molar surgery. Int J Oral Maxillofac Surg 1990, 19, 341-5.
19. Kugelberg CF a kol. Periodontal healing after third molar surgary. Int J Oral Maxillofac Surg,1985, 14, 29-40.Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky