‹link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" /›

Chirurgia tretích molárov - Články - BETHYS s.r.o.

Bethys s.r.o.
Nájdi
MUDr. Alžbeta Piteková, Železničiarska 1, 969 01 B. Štiavnica, tel.: 045 - 692 10 99, mobil: 0904 100 687
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Chirurgia tretích molárov

Publikoval MUDr. Lucia Piteková, PhD. v Články · 21/4/2008 15:03:25

SÚHRN
V článku sú uvedené postupy v chirurgii tretích molárov, pooperačná starostlivosť a možné komplikácie súvisiace s extrakciou tretích molárov. Autori sa zameriavajú v pooperačnej starostlivosti hlavne na medikamentóznu terapiu s možnosťou predídenia komplikácií naväzujucími na chirurgický výkon.
K ľ ú č o v é
  s l o v á : tretí molár, chirurgia tretích molárov, pooperačná starostlivosť

ÚVOD
Chirurgická problematika dolných zubov múdrosti vychádza z ich častého abnormálneho uloženia v , spôsobeného hlavne nedostatkom miesta za zubným oblúkom a dobou ich prerezávania. Sliznica má v tomto úseku alveolu sánky s prechodom do retromolárového priestoru, viac väziva a jej pružnosť potom neumožňuje nekomplikované. Vzhľadom k silnejšej vrstve podslizničného väziva je voľnejšia a poddajnejšia a hrbčeky zuba ju preto skôr nadvihujú ako prerezávajú. Dochádza k prekrytiu čiastočne prerezaného zuba vytvoreným slizničným vakom, nepravým chobotom, kde sa zachytávajú zvyšky jedla a obsah ústnej dutiny (odlúpnutý epitel, baktérie, hlien, zubný povlak a pod.) Práve situácie spojené s týmto komplikovaným prerezávaním alebo s retenciou v kosti, kedy je zub uložený a vyvíja sa v niektorej abnormálnej polohe, vyžadujú chirurgické spôsoby ošetrovania s podporou liekov. Hlavným cieľom je včasné odstránenie zuba, zabránenie šírenia zápalu, zamedzenie bolesti a obnova funkcie sánky v kontexte celej ústnej dutiny. Pre chirurga je dôležité tieto odchýlky diagnostikovať, určovať priority liečebných krokov a preventívne brániť následným komplikáciám.

CHIRURGIA TRETÍCH MOLÁROV
Pokiaľ je korunková časť dolného tretieho molára dostatočne prerezaná, umožní uvoľnenie mäkkých tkanív a účinné použitie zubnej páky (Beinova páka) a neskôr nasadenie klieští. Výkon môže prebehnúť ako jednoduchá extrakcia. Častejšie je však nevyhnutná chirurgická extrakcia, ktorá spočíva v odklopení mäkkých tkanív (mukoperiostom) nad tretím molárom so súčasným zaistením dostatočného prehľadu okolia, a to ako distálnej plochy druhého molára, tak aj retromolárového a vestibulárneho priestoru (obr. 1). Tretí molár môže byť úplne impaktovaný v kosti alebo môže časť jeho korunky ležať mimo, pod sliznicou. Orientačnou informáciu o polohe zuba získame z rtg snímky. Pre prehľad v rane potrebujeme fi xáciu mäkkých tkanív a jazyka hákmi a fi xátormi. To všetko spolu so zaistením odsávania krvi a slín je úlohou vyškolenej asistencie. Následná preparácia kosti kryjúcej korunkovú časť zuba, prípadne separácia zuba na niekoľko častí, umožní jeho extrakciu (obr. 2). Operácia je ukončená revíziou operačnej rany, vyhladením (egalizáciou) okrajov, exkochleáciou zvyškov perikoronárneho vaku a kostnej drti, výplachom a sutúrou operačnej rany s prípadnou drenážou (3) (obr. 3).

POSTOPERAČNÁ STAROSTLIVOSŤ
Veľmi dôležitou fázou chirurgického ošetrenia nielen pri zuboch múdrosti je pooperačná starostlivosť, ktorá sa pri ambulantnom ošetrení uskutočňuje doma. Je výhodné, keď základné poučenie dostane pacient písomne rovnako, ako je to pri predoperačnej príprave. Je známe, že lekárom ústne podané rady a odporučenia sú v množstve informácii pri kontrole alebo vyšetrení v ordinácii zabudnuté. Pri medikamentóznej liečbe dostane pacient alebo jeho sprievodca poučenie o dávkovaní liekov pri ich výdaji v lekárni. Všetky hlavné liečebné opatrenia je potrebné uviesť v dokumentácii, a to vrátane dávkovania liekov (3).
   
Obr. 1: a – semiretinovaný tretí molár,          b – rezy mukoperiostom,        c – stav po odklopení mukoperiostálneho laloka.

   
Obr. 2: a – odstránenie kosti rotačnými nástrojmi, b – subluxovaný zub pomocou Beinovej páky, c – lôžko po extrakcii zuba.

 
Obr. 3:    a – rana po revízii a toalete,                               b – adaptačná sutura.

1. ANTIBIOTIKÁ
Antibiotickú terapiu v chirurgii dolných tretích molárov indikujeme pri celkovej alterácii pacienta alebo pri liečbe prebiehajúceho miestneho infekčného procesu s tendenciou šírenia sa do okolitých priestorov, či ako profylaxiu možných zápalových postextrakčných komplikácií. Samostatné indikácie majú určité rizikové skupiny chorých, u ktorých sa postupuje špecificky odlišne. Najčastejšie používané sú penicilínové antibiotiká potencované kyselinou klavulánovou (Augmentin 1g ŕ 12 hod., Amoksiklav 625mg ŕ 8 hod.), ale takisto aj linkozamidy (Dalacin C 300mg ŕ 8 hod.) ( 1, 2, 5).

2. ANALGETIKÁ
Bolesť po dentoalveolárnom výkone je vždy akútna, lokalizovaná, ohraničená miestom poškodenia a obvykle krátkodobá. Vyskytuje sa v oblasti bohato senzitívne a senzoricky inervovanej a na jej intenzite a charaktere sa môže podieľať aj psychogénna nadstavba. Pooperačnú bolesť najčastejšie blokujeme nesteroidnými protizápalovými liekmi, napr.Ibuprofen, Panadol, Nimesulid (Aulin, Coxtral ŕ 12 hod.) (3).

3. ANTIEDEMIKÁ
Medzi často používané antiedemiká patrí hydrokortizón a Escín (Yellon 3 x 1). Ich použitie by malo byť indikované v každej medikamentóznej pooperačnej starostlivosti u pacienta po chirurgickom výkone.

4. HEMOSTYPTIKÁ
Postextrakčné krvácanie nebýva častou komplikáciou. Jeho príčiny sú rovnaké, ako pri extrakcii ostatných zubov – skoré krvácanie nastane po odoznení lokálnej anestézie, obnovou prietoku krvi z prerušenej cievy v sliznici, ktoré často podporuje i stále vyplachovanie úst chorým („slzenie extrakčnej rany“ – pomerne dlho). Pri chirurgických extrakciách, kde je odpreparovaná časť kostného lôžka, sa môže objaviť aj krvácanie z kostnej rany. Pokiaľ nie je priamo indikovaný K – vitamín, nepodávame ho (antikoagulačná liečba Pelentanom, Warfarinom). Ku zlepšeniu tvorby koagulátu pomôže aplikácia Dicynonu. Pri poruchách zrážanlivosti krvi je potrebné podávať Pambu, prípadne iné lieky podľa predpisu špecialistu – hematológa, ktorého pri neúspešnom lokálnom pokuse zastaviť krvácanie požiadame o konzultáciu (pozor na krvné choroby, užívanie aspirínu alebo jeho foriem, hypertenziu, menštruáciu ai.) (3, 4).

ZÁVER
Pooperačná starostlivosť u pacienta po chirurgickom výkone predstavuje veľmi dôležitú súčasť a musí byť prispôsobená celkovému zdravotnému stavu pacienta. Celkový výsledok chirurgickej liečby je značne ovplyvňovaný atraumatickosťou výkonu a pooperačnou starostlivosťou jednak medikamentóznou, ale takisto aj spoluprácou pacienta a dôslednosťou pri dodržiavaní liečebných pokynov.

MUDr. Lucia Piteková
MUDr. Daniela Novotňáková, PhD.
Prof. MUDr. Ivan Satko, DrSc.
Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie FNsP a LF UK, Ružinov, Bratislava
Prednosta: prof. MUDr. Ivan Satko, DrSc.
Lucia Piteková, Daniela Novotňáková, Ivan Satko. Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. Roč. 18, č. 4 (2008), s. 10-11 : ilustr. (fareb.), obr.

LITERATÚRA
1. Field, E. A., Nind, D., Varga, E.: The effect of chlorhexidine irrigation on the incidence of dry socket: A pilot study. Br. J. Maxillofacial. Surg.,1988,26, 395-401.
2. Krekmanov, L., Nordenram, A.: Postoperative complications after surgical removal of mandibular third molars. Int. J. Oral Maxillofac. Surg., 1986, 15, s. 25-29.
3. Machálka, M.: Chirurgie dolních zubu moudrosti. Praha: Grada Publishing, 2003, s. 9-53.
4. Muhonen, A., Venta, I., Ylipaavalniemi, P.: Factors predisposing to postoperative complications related to wisdom tooth surgery among university students. J. of Amer. College Health, 1997, 46, s. 39-42.
5. Syrjanen, S. M., Syrjanen, K. J.: A new combination of drugs intended to bve used as a preventive measure for the postextraction complications: A Prelinimary report. Int. J. Oral Surg., 1981, 10, 17-22.
Adresa: MUDr. L.Piteková, KÚČTCH, Ružinovská 6, 826 06
BratislavaNávrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky